Algemene bezoekersvoorwaarden Zwembad De Krommerijn  

Definities:

  • Bezoekersvoorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
  • Stichting: Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn
  • Zwembad: Zwembad De Krommerijn
  • Zwembadcomplex: het geheel van bebouwde of onbebouwde ruimtes die onderdeel uitmaken van het zwembad
  • Bezoeker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Stichting een overeenkomst heeft gesloten.
  • Zwembadmedewerker: een medewerker die namens de Stichting taken in het zwembad verricht.
  • Overeenkomst: bindende afspraken tussen de Stichting en een bezoeker, waarbij enerzijds de Stichting toegang verleent tot en anderzijds de bezoeker het recht heeft op gebruik van de overeengekomen zwemfaciliteit en hiervoor een abonnement, dan wel de huurprijs, heeft betaald.
  • Zwemfaciliteiten: de gelegenheid om gebruik te maken van het zwembad en de mogelijkheid om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten en lesprogramma’s.
  • Abonnement: een toegangsbewijs in de vorm van een abonnementspas, waarmee toegang tot een zwemactiviteit in het zwembad wordt verleend.
  • Huisregels: de regels van de Stichting die betrekking hebben op het verblijf in het zwembad. De bezoeker dient zich bij het betreden van het zwembad te conformeren aan deze regels.

Toepassingsbereik

1.1 De bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn of worden gesloten tussen de Stichting en een bezoeker.

1.2 Afwijkingen van de bezoekersvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

1.3 Naast de bezoekersvoorwaarden gelden gedurende het verblijf in het zwembadcomplex voor elke bezoeker de huisregels van het zwembad.

Overeenkomst en abonnement

2.1 Een overeenkomst tussen de Stichting en de bezoeker komt tot stand door het kopen van een abonnement door de bezoeker of door het sluiten van een huurovereenkomst.

Voor het kopen van een abonnement vragen wij gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Tevens wordt er ook een foto van de bezoeker gemaakt. Deze gegevens worden gebruikt om de juiste abonnementen aan te maken. Deze gegevens maken het ook mogelijk om controle uit te oefenen op een juist gebruik van de abonnementen.

2.2 De prijs van een abonnement en de huurprijs kunnen door de Stichting worden aangepast.

2.3 Gegevens die de bezoeker dient op te geven met betrekking tot verkrijging van een abonnement worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De Stichting is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens volgens de AVG.

2.4 De bezoeker is verplicht de abonnementspas te tonen, indien hiernaar wordt gevraagd door een

zwembadmedewerker. Met de abonnementspas dient altijd ter hoogte van de receptie ingecheckt te worden alvorens het zwembad betreed kan worden.

2.5 De bezoeker kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd, indien blijkt dat de abonnementspas niet op zijn/haar naam gesteld is.

Verplichtingen Stichting

3.1 De Stichting informeert de (potentiële) bezoeker en huurder via de website: www.zwembaddekrommerijn.nl, de social media (Zwembad De Krommerijn op Facebook en Instagram), het e-mailbestand én via publicaties in het zwembad over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden of herinrichtingen van het zwembad of bijzondere activiteiten in het zwembad.

3.2 Indien de prijzen van abonnementen en/of de huurprijs van het zwembad worden aangepast, zal de Stichting de (potentiële) bezoeker en/of huurder hierover informeren via de website: www.zwembaddekrommerijn.nl.

Verplichtingen bezoeker

 4.1 Indien naar redelijk oordeel van de zwembadmedewerker de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de aanwezige borden, aanwijzingen van zwembadmedewerker of de huisregels van het zwembad, kan de bezoeker worden verwijderd of de (verdere) toegang tot het

zwembad worden ontzegd.

4.2 Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers of medewerkers van de Stichting dient achterwege te blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingelicht.

4.3 Iedere bezoeker vanaf 12 jaar heeft een legitimatieplicht en kan naar het legitimatiebewijs worden gevraagd. Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.

4.4 De door de bezoeker in het zwembadcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de receptie van het zwembad en worden gedurende vier weken bewaard bij de receptie van het zwembad. Indien de eigenaar van het gevonden voorwerp zich meldt, dient de eigenaar zich te legitimeren. Er zal in geval van kostbare voorwerpen een kopie van het legitimatiebewijs worden gemaakt alvorens het voorwerp wordt afgegeven.

Klachten en restitutie

5.1 Eventuele klachten van bezoekers door het bestuur van de Stichting in behandeling genomen. De bezoeker kan schriftelijk of via het e-mailadres receptie@zwembaddekrommerijn.nl een klacht indienen.

5.2 Een verzoek tot restitutie van een abonnement van de bezoeker wordt door de Stichting in beginsel niet gehonoreerd, tenzij sprake is van een dermate uitzonderlijke situatie, die buiten de macht van de bezoeker ligt, dat het redelijk kan worden geacht om restitutie te verlenen. Het bestuur van de Stichting zal oordelen of er sprake is van een dergelijke situatie.

5.3 De bezoeker komt in ieder geval niet in aanmerking voor restitutie van het abonnementsbedrag s of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van de abonnementspas.

Aansprakelijkheid

6 De Stichting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan de eigendommen van bezoekers in en om het zwembad.

Toegangspas

7.1 De door de Stichting beschikbaar gestelde abonnementspas blijft eigendom van de Stichting. Deze abonnementspas wordt eenmalig gratis door de Stichting verstrekt.

7.2 Een duplicaat van de abonnementspas door verlies, diefstal en/of schade wordt door de stichting verstrekt tegen betaling van € 5,-

Geschillen

8.1 Verschillen van mening tussen de Stichting en bezoekers of huurders zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet minnelijk kan worden opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

8.2 Indien een geschil tussen een bezoeker of huurder en de Stichting wordt voorgelegd aan de rechter, is de rechter te Utrecht bevoegd 

Vindplaats en wijzigingen

9.1 De bezoekersvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad en zijn eveneens te raadplegen via www.zwembaddekrommerijn.nl.

9.2 De huisregels zijn te raadplegen via www.zwembaddekrommerijn.nl/huisregels

9.3 De Stichting is bevoegd deze bezoekersvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Op de overeenkomt is steeds de laatst gewijzigde versie van de bezoekersvoorwaarden van toepassing.